Makinat e thjeshta

Makinat e thjeshta Makinat e thjeshta (Simple Machines) u mundësojnë nxënësve të punojnë si shkencëtarë, dizajnerë dhe inxhinierë të rinj, duke i ndihmuar ata të hulumtojnë dhe të kuptojnë funksionimin e makinave të how to start a research paper on horror movies thjeshta dhe komplekse që gjenden në jetën e përditshme. Materialet ofrojnë një mjedis të hareshëm por sfidues në klasë, në të cilin nxënësit mund të zhvillojnë aftësi të tilla si zgjidhja kreative e problemeve, përcjelljen e ideve dhe punën ekipore. Aktivitetet i nxisin nxënësit që si fillestarë të përdorin metodën shkencore nëpërmjet vëzhgimit, arsyetimit, parashikimit dhe të menduarit kritik. Struktura mësimore
  • Kursi është i dizajnuar për fëmijë të klasës së II-të dhe III- të.
  • Konceptet bazë përdoren në anglisht, sqarimet dhe udhëzimet jepen në gjuhën amtare.
  • Grupi i fëmijëve që ndjek këtë kurs maksimum përbëhet nga 8 nxënës.
  • Fëmijët për çdo orë pajisen me materiale të printuara për evaluim të njohurive.
  • Në orë prezantojnë puntori profesionist dhe pedagogu që ndjek punën me nxënësit.
  • Mësimi mbahet në hapsirë kreative të pajisur me mjete përkatëse.
  • Nxënësit gjatë kursit realizojnë best essays së paku një vizitë në institucione apo ndërmarrje private.
Programi
  • Kohëzgjatja e programit është 4 muaj
  • Orët mbahen 1 herë në javë
  • Kohëzgjatja e orës është 90 min (2 x 45 min)